Macross - Do you remember love?

Phát sau là Macross Plus Movie Editor

Macross Zero

Làm từ đầu luôn -_-